JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ordlista

Om du inte hittar det ord du söker här nedan kanske du hittar en förklaring här.


Tingsrätt - Hovrätt - Högsta domstolen

Anstånd innebär att man får ytterligare tid på sig t.ex. för att yttra sig eller lämna in en handling.

Register där domar m.m. i brottmål registreras. I de allra flesta brottmål har domstolen tillgång till ett utdrag ur belastningsregistret för den tilltalade. 

Juridiskt utbildad tjänsteman ­­­­­­­­­­­- ofta tidigare tingsnotarie - som arbetar bl.a. med att förbereda målen för avgörande och att skriva förslag till avgöranden. Är också ordförande eller protokollförare vid förhandlingar och får även avgöra vissa mål.

 

Ordinarie domare som är chef för en avdelning på tingsrätt.

Bekräftelse på att en person eller ett företag har tagit emot en handling som domstolen har skickat.

Det geografiska upptagningsområde inom vilket en domstol som regel är behörig att ta upp mål och ärenden. Benämns ibland även domkrets.

Tjänsteman som arbetar med förberedelse av och avslutande åtgärder i mål och ärenden. Kan få behörighet att fatta beslut i vissa frågor.

Organisation inom kriminalvården som administrerar påföljder som skyddstillsyn, samhällstjänst m.m. I mål där påföljden kan bli fängelse begär domstolen ofta ett yttrande från Frivården. Detta yttrande utgör ett underlag när domstolen bestämmer om påföljden ska bli fängelse eller t.ex. villkorlig dom eller skyddstillsyn.

 

Ett föreläggande är ett krav från domstolen på att en part ska göra något, t.ex. yttra sig eller betala ansökningsavgift.

 

Parterna kommer överens om hur tvisten ska lösas i stället för att domstolen prövar målet. Förlikningen kan på begäran av parterna fastställas i en dom. För familjemål, se ”Samförståndslösning”.

Att ange grunden för ett yrkande innebär att man ska ange anledningen till varför man anser att man har rätt till det man har begärt. Ett exempel är när någon yrkar ett visst belopp och som grund anger att han eller hon levererat en vara men att köparen inte har betalat.

Chef för domstolshandläggarna på en avdelning.

Kallas i dagligt tal för rättegång. Förhandling i tvistemål eller brottmål där målet gås igenom och förhör och annan bevisning tas upp. Efter huvudförhandlingen ska domstolen avgöra målet. 

Ett beslut om att ett avgörande tillsvidare inte får verkställas.

 

Ett beslut om vad som ska gälla i avvaktan på ett slutligt beslut.

 

Exempelvis bolag, förening, kommun ellerstaten.

Tingsrätten får inte ge juridisk rådgivning. Om du behöver juridisk rådgivning får du vända dig till ett juridiskt ombud. Vissa bibliotek tillhandahåller juridisk rådgivning kostnadsfritt.

För att tingsrätten ska pröva en tvist krävs att en ansökan om stämning ges in. Den som ansöker om stämning kallas kärande. Den som ansökan riktas mot och som blir kärandens motpart i domstolen kallas svarande.

Ordinarie domare som är chef för en tingsrätt.

Sammanträde där målet förbereds inför det slutliga avgörandet.  Det är vanligt att parterna kommer överens vid sammanträdet.

En fysisk eller juridisk person som drabbats av ett brott. Vissa brott (t.ex. rattfylleri) drabbar inte en viss person och då finns inte heller någon målsägande.

En jurist som företräder målsäganden genom att bl.a. hjälpa och lämna stöd i ett brottmål. Målsägandebiträde blir oftast aktuellt när någon utsatts för allvarligare brott. Målsägandebiträdet förordnas av domstolen.

Vald ledamot av rätten, som dömer tillsammans med juristdomare i brottmål och familjemål. En nämndeman kan också delta i avgörandet av vissa domstolsärenden, t.ex. ärenden om verkställighet av beslut om t.ex. boende.

Prisbasbeloppet räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget och fastställs av regeringen för varje år. Prisbasbeloppet har bland annat betydelse för att avgöra om ett tvistemål ska handläggas enligt reglerna om ordinära eller förenklade tvistemål.

Tjänsteman med eller utan juristutbildning som tjänstgör som protokollförare vid olika typer av förhandlingar. Kan vara såväl tingsnotarier som domstolshandläggare. Den som är protokollförare vid en förhandling ingår inte i rätten, dvs. han eller hon har inte rösträtt när rätten fattar beslut.

Tjänsteman som registrerar inkommande mål och ärenden och fördelar målen på domstolens olika avdelningar.

Ordinarie domare i en tingsrätt.

Överenskommelse mellan föräldrar i mål om vårdnad, boende, umgänge m.m.

Den skrift som inleder ett mål.

Den som väcker talan i domstolen kallas kärande. Kärandens motpart i domstolen kallas svarande. Se även kärande.

Mopartens bemötande av en stämningsansökan i tvistemål.

Den som är åtalad i målet, dvs. den som enligt åklagarens uppfattning har gjort sig skyldig till ett brott.

Jurist under domarutbildning som arbetar i tingsrätt. En tingsfiskal kan avgöra de flesta målen och ärendena.

En jurist som under ett och ett halvt eller två år har en utbildningstjänst vid tingsrätten.

I allmän domstol kan tredskodom meddelas när någon inte kommer in med svaromål eller inte kommer till en förhandling. När tredskodom meddelas mot någon förlorar denne målet, utan att pröva parternas påståenden. Tredskodom kan endast meddelas i mål där förlikning är tillåten, d.v.s. inte i brottmål eller familjemål.

Ett yrkande är en begäran om något. I en stämningsansökan yrkar parten, käranden eller åklagaren, hur den tycker att domstolen ska döma.

Ett yttrande är oftast en skrift som skickas eller lämnas in till domstolen.Senast ändrad: 2018-04-11