JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Intyg som rör domar och beslut

  • Tingsrätten behåller alltid originalhandlingarna, men kan vid önskemål intyga att kopior överensstämmer med originalet. Stämpeln kommer då att vara signerad.
  • Tingsrätten kan också intyga att en dom eller ett beslut har vunnit laga kraft, d.v.s. att domen/beslutet inte längre kan överklagas. När tingsrätten intygar att domen/beslutet vunnit laga kraft, kommer stämpeln och kopian av beslutet/domen att vara signerad.
  • Tingsrätten kan utfärda intyg enligt rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000.
  • Tingsrätten tillhandahåller inte apostille. Du får istället vända dig till en notarius publicus. På Länstyrelsens webbplats finns mer information om notarius publicus.
  • Observera att tingsrätten inte kan intyga laga kraft när det gäller domar/beslut som har överklagats. Det är då Svea hovrätt, Högsta domstolen eller Arbetsdomstolen som lämnar motsvarande intyg.Senast ändrad: 2018-02-27