JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Arkivbeställningar

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför i varje enskilt fall en sekretessprövning innan en handling lämnas ut.

Du har alltid möjlighet att vid besök på domstolen ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt. Den som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia på den. Du har också rätt att vara anonym.

Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt; mail, fax, postas eller avhämtas i tingsrättens reception. Du kan bara begära att vara anonym om du hämtar ut kopior på plats.

Kostnaden för kopior regleras i avgiftsförordningen (1992:191) (AvgF). Vanligtvis faktureras avgiften (skickas från Domstolsverket), men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Parter, målsägande som inte för talan, offentliga försvarare och målsägandebiträden är avgiftsbefriade vid utfående av ett exemplar av vissa i 21 § AvgF särskilt uppräknade handlingar. Så snart ett mål avslutats eller i det fall det dokumenterats att part redan fått del av handlingen möjliggörs ett avgiftsuttag. Den som beviljats rättshjälp är enligt rättshjälpslagen (1996:1619) undantagen från att betala avgift i vissa fall.

Kostnader för allmänna handlingar

Avgifter som gäller sedan den 1 juli 2017.

E-post

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och enstaka sådana kan e-postas kostnadsfritt (t.ex. domar utan underskrift). En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio filer eller mer. De första nio filerna är gratis, den tionde filen kostar 50 kr och varje fil därutöver kostar 2 kr styck.

För material som måste skannas in (t.ex. undertecknade domar) tas avgift ut ombeställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor/styck. 

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor/styck. 

Fax

Avgift tas ut som för papperskopior om vi har skannat in handlingen för just din beställning. Finns handlingen elektroniskt lagrad debiterar vi som för e-post (se ovan). 

CD/DVD

Avgift tas ut som för e-post plus 10 kr/skiva. 

Ljudfiler på CD/DVD

Avgift tas ut med 120 kronor/skiva. 

USB-minne

Avgift tas ut som för e-post plus inköpspris för USB-minnet.

Porto

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

Övrigt

Beställare som bedöms vara återkommande faktureras med s.k. samlingsfaktura. I sådant fall faktureras kunden för samtliga expedierade handlingar.

Information om var äldre arkivhandlingar och handlingar till verksamheter som upphört vid tingsrätten finns idag

I Solna tingsrätts arkiv finns handlingar och mål för tingsrättens verksamhet avslutade från 1 april 2007 och framåt. Detta innefattar även handlingar från verksamheter som upphört att handläggas vid tingsrätten, så som till exempel vigslar (upphörde 1 maj 2009) och äktenskapsförord (upphörde 30 september 2011, registreras numera hos Skatteverket) 

Handlingar tillhörande Solna domsaga och dess verksamhet mellan åren 1952-1970 samt tingsrättens verksamhet mellan åren 1971- 31 mars 2007 är levererade till Stockholms stadsarkiv

Vad gäller handlingar från inskrivningsmyndighetens verksamhet vid tingsrätten är dessa levererade till Landsarkivet i Härnösand. De tillhandahåller inskrivningshandlingar från Solna tingsrätt mellan åren 1951 till 27 maj 2001.

Numera är det Lantmäteriet som sköter handläggning av inskrivningsärenden, exempelvis ändrade ägandeförhållanden på grund av giftermål, skilsmässa eller bodelning. Gåva mellan makar ska registreras hos Skatteverket innan den kommer till Lantmäteriet.

 
Senast ändrad: 2017-06-30

Att beställa

Klicka här för att beställa en handling via beställningsformulär.

Det går också bra att ringa eller besöka oss. Du har alltid möjlighet att vid besök på domstolen kostnadsfritt ta del av (läsa på plats) allmänna handlingar.

Kopior av handlingar är avgiftsbelagda i enlighet med Avgiftsförordningen (1992:191).

Telefonnummer för arkivbeställningar

08-561 659 19

Telefontid: måndag - fredag 09:00-12:00, övrig tid hänvisar vi till beställnings-formuläret enligt ovan.

Under semestertider och storhelger kan arkivet tidvis ha begränsad bemanning, varför beställningar kan ta längre tid. Om du tycker att det dröjer, lägg inte in ytterligare en beställning på samma sak, då finns risk för ytterligare fördröjning pga dubbelexpediering.