JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Att arbeta hos oss

Arbetet i Sveriges Domstolar är till stor del ett lagarbete där olika kompetenser arbetar tillsammans för att verksamheten ska bedrivas rättssäkert och effektivt.

Ungefär hälften av alla som arbetar i en domstol är jurister. De arbetar med att lösa tvister och bedöma frågor i olika typer av mål. Den andra hälften anställda arbetar antingen med beredande arbetsuppgifter eller med administration och service kring allt som hör till den dömande verksamheten.

Den dömande verksamheten

Innan mål och ärenden kan avgöras måste de förberedas. Det innebär både att planera för förhandlingarna i rättssalen och att följa upp det som beslutas i målet eller ärendet. Beredningsarbetet omfattar bland annat att registrera mål, kalla de personer som ska närvara vid rättegången - till exempel vittnen, advokater och målsäganden, betala arvoden och att ha löpande dialog med både domare och nämndemän. Det kan också innebära för- och efterarbete där juridisk utbildning och kompetens krävs. Några exempel på medarbetare inom det här området är registratorer, domstolssekreterare, domstolshandläggare, beredningssekreterare, beredningsjurister och föredragande.

En del av den dömande verksamheten sker i rättssalen vid förhandlingar. En annan del är att skriva domar och beslut. De yrkeskategorier som arbetar med den dömande verksamheten är de som har juridisk utbildning, i till exempel tingsrätt och förvaltningsrätt är det notarier, fiskaler, rådmän och lagmän. Domstolshandläggare för också protokoll vid förhandlingar.

Den administrativa verksamheten

Den administrativa verksamheten i en domstol innebär styrning och ledning av arbetet mot uppställda mål; det vill säga olika administrativa uppgifter för förvaltning och för stöd åt huvudverksamheten - den dömande verksamheten. Administration kan handla om frågor som rör den inre organisationen, styrsystem, ledningsfunktion och ledarskap. De olika arbetsuppgifter och områden som ryms inom administrationen omfattar ekonomi- och personaladministration, IT och service. Några exempel på medarbetare inom det här området är ordningsvakter, ekonomi- och personalassistenter samt personal- och chefsadministratörer.

Domstolsverket - serviceorganisation till domstolarna

Domstolsverket är en statlig myndighet som lyder under regeringen och som fungerar som en serviceorganisation till Sveriges Domstolar. Domstolsverket har ingen bestämmanderätt över domstolarnas dömande verksamhet eller deras domslut.
Senast ändrad: 2017-12-18

Vill du veta mer om Sveriges Domstolar?

  • Tingsrätten, Hovrätten och Högsta Domstolen ingår i de allmänna domstolarna.
  • Förvaltningsrätten, Kammarrätten och Högst förvaltningsdomstolen är förvaltningsdomstolar.
  • Domstolsverket
  • Hyres-och arrendenämnden
  • Rättshjälpsmyndigheten

Guide för Sveriges Domstolar